Расписание

field-imglg1

 
LVRU

Reiki seminārs bērniemДетский семинар Рэйки

Vada: Mihails un Angelina MošenkoviВедёт: Михаил и Ангелина Мошенковы
Vieta: Rīga, Brīvības iela 98, ieeja arkā, 3.stāvsМесто: Рига, Бривибас 98, вход в арке на 3 этаж
Datums: Вторник, 17 Август, 2021Format0Дата: Вторник, 17 Август, 2021Format0
Laiks: .....17:00Время: .....17:00
Ilgums: Продолжительность: 
Стоимость: € 25Maksa: € 25

 

 
 

   Семинар для детей с 7 до 14 лет с родителями. Семинар Рэйки для детей проводится в форме игры. Дети рисуют Рэйки, свой дом, родителей с любовью и добротой. Прямо на семинаре детей обучают самым простым и безопасным приемам исцеления себя и своих близких. Это всегда большой и веселый праздник Любви! Маленький, любящий целитель у вас дома! Что может быть лучше?! 

 

О Рэйки...

 • За всю долгую историю человечества существовало много способов лечения, которые основывались на открытии и передаче универсальной жизненной энергии, которая порождает и поддерживает все живое во Вселенной. Такие познания известны в Индии, в разных формах они существуют в Японии, Китае, Египте, Греции и других странах. Таким образом, многие народы, культуры и религии знали жизненную живительную энергию, силу, протекающую через все живое, хотя основные условия применения этой энергии часто очень отличались друг от друга.
 • Что же такое жизненная универсальная энергия? Это – огромная жизненная активность, божественная вибрация Жизни, пронизывающая всю Вселенную.
 • Слово Рэйки переводится с японского языка, как универсальная духовная жизненная энергия.
 • Чувство любви, доброта, желание помочь ближнему. Эти универсальные состояния прямо на глазах пробуждаются в детях на этом семинаре. Детям очень нравиться помогать прикосновением ладошек. Это для них очень естественно и просто. Они сразу чувствуют эту божественную энергию Любви и Мира.

 

Семинар ведут учителя Рэйки японской традиции:
Ангелина и Михаил Мошенковы

 • Подробнее о учителях, вы можете прочитать в разделе "Контакты"
 • Семинар для детей с 7 до 14 лет с родителями
 • Стоимость участия в семинаре - € 25
 • Все собранные на семинаре средства направляются на оплату содержания помещений нашего центра

 

Звоните для обязательной записи на семинар и задавайте вопросы по телефону (+371) 20006245
Центр альтернативной медицины «Школа Света Рэйки»
Рига, Бривибас 98, вход в арке на 3 этаж
Наша страница - www.reikilatvia.lv
Интернет обучение - www.spirit.lv
е-почта - spirit@spirit.lv

   Seminārs bērniem vecumā no 7 līdz 14 gadiem ar vecākiem. Reiki seminārs bērniem norisinās kā spēle. Bērni zīmē Reiki, savu māju, vecākus ar Mīlestību un Labestību. Semināra laikā bērnus apmāca kā ar vienkāršiem paņēmieniem izdziedināt sevi un savus tuvākos. Tie vienmēr ir lieli un priecīgi Mīlestības svētki! Mazs, mīlošs dziednieks Jūsu mājās! Kas var būt labāks?!

 

Par Reiki...

 • Ilgajā cilvēces vēsturē pastāvējuši daudzi paņēmieni kā dziedināt, kas arī bija balstīti uz to kā atklāt un virzīt universālo dzīvības enerģiju, kura bijusi rašanās pamatā un uztur visu dzīvo mūsu Visumā. Tādas zināšanas pazīstamas Indijā, dažādās formās vēl tās sastopamas Japānā, Ķīnā, Ēģiptē, Grieķijā un citās valstīs. Tādejādi daudzas tautas, kultūras un reliģijas bija pazīstamas ar dzīvinošo dzīvības enerģiju, spēku, kas caurstrāvo visu dzīvo, kaut gan pamatnoteikumi, kā šo enerģiju pielietot, bieži vien bija visnotaļ atšķirīgi.
 • Kas īsti ir universālā dzīvības enerģija? Tā ir grandioza dzīvības aktivitāte, Dzīves dievišķā vibrācija, kas caurstrāvo visu Visumu.
 • Vārds Reiki tulkojumā no japāņu valodas ir apzīmējums universālajai dzīvības enerģijai.
 • Mīlestības sajūta, labestība, vēlme palīdzēt tuvākajiem. Šie universālie stāvokļi acu priekšā pamostas bērnos šajā seminārā. Bērniem ļoti patīk palīdzēt ar plaukstiņu pieskārieniem. Viņiem tas ir vienkārši un dabiski. Viņi uzreiz jūt šo dievišķo Mīlestības un Miera enerģiju.

 

Semināru vada japāņu tradīcijas Reiki skolotāji:
Angelina un Mihails Mošenkovi

 • Vairāk informācijas par saviem Reiki skolotājiem meklējiet sadaļā "Kontakti"
 • Seminārs bērniem vecumā no 7 līdz 14 gadiem ar vecākiem
 • Dalība seminārā – € 25
 • Visi seminārā savāktie līdzekļi tiek izlietoti mūsu centra telpu uzturēšanā 

Zvaniet un obligāti pierakstieties uz semināriem un uzdodiet jautājumus pa telefonu (+371) 20006245
Alternatīvās medicīnas centrs «Reiki Gaismas Skola»
Rīga, Brīvības iela 98, ieeja arkā (3.stāvs)
Mūsu mājaslapa - www.reikilatvia.lv
Interneta apmācība - www.spirit.lv
e-pasts - spirit@spirit.lv


 

Справки - тел. (+371) 20006245
Центр альтернативной медицины «Школа Света Рэйки»
Рига, Бривибас 98, вход в арке на 3 этаж
Наша страница - www.reikilatvia.lv
Интернет обучение - www.spirit.lv
е-почта - spirit@spirit.lv

 

Uzziņas pa telefonu (+371) 20006245
Alternatīvās medicīnas centrs «Reiki Gaismas Skola»
Rīga, Brīvības iela 98, ieeja arkā (3.stāvs)
Mūsu mājaslapa - www.reikilatvia.lv
Interneta apmācība - www.spirit.lv
e-pasts - spirit@spirit.lv

 

Back

Контакты

Tелефон: (+371) 20006245

Центр альтернативной медицины
«Школа Света Рэйки»

Латвия, Рига, Бривибас 98
Bход в арке на 3 этаж, LV-1010

Поддержи нас